Skip to main content
Partnerzy

Escuela Profesional Otxarkoaga (Bilbao, Hiszpania)

www.otxarkoaga.org

Centrum Edukacji zawodowej Otxarkoaga to szkoła położona w północnej Hiszpanii. Zadaniem edukacyjnym jest zapewnienie formalnej, nieformalnej i pozaformalnej edukacji osobom od 12 roku życia do dorosłości. Kadra składa się z 141 bardzo zaangażowanych profesjonalistów, pracujących z 1500 uczniami rocznie w ramach różnych planów edukacyjnych: Edukacja ponadpodstawowa, Szkolenia zawodowe, Sekcja Nauczania Zadaniowego, także Edukacja Dorosłych oraz Uczenie się całożyciowe. Centrum Otxarkoaga zwraca szczególną uwagę na osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji. W swojej pracy edukacyjnej szkoła chce uwzględnić oczekiwania uczniów i rodzin, oferując zintegrowaną edukację. Działa na rzecz społecznej integracji, oferując adekwatną do potrzeb uczniów ścieżkę edukacyjną. Od momentu powstania szkoły w 1964 roku, doskonali się ona i wprowadza innowacje w celu wspierania edukacji integracyjnej.

Euro-Net (Potenza, Włochy)

www.euro-net.eu

EURO-NET jest Stowarzyszeniem oferującym usługi informacyjno- szkoleniowe zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Euro-net ma na celu włączenie młodzieży i dorosłych w budowę bardziej solidarnej i bliższej obywatelom Europy z uwzględnieniem osób, które mają największe trudności w uczestniczeniu w programach wspólnotowych; włączenie młodzieży i dorosłych w trudnej sytuacji, ze środowiska miejskiego lub wiejskiego, osób niepełnosprawnych, osób na granicy wykluczenia społecznego lub tych, które mogą być uznane za wykluczone w budowaniu ich przyszłości. Oznacza to dostarczanie im zrozumiałych dla nich informacji i sięganie, w razie potrzeby, do konkretnych środków towarzyszących, mających na celu złagodzenie wszelkich trudności w dostępie do społeczeństwa. Obszary interwencji są rozwijane wzdłuż 5 osi: Informacja, Usługi, Współpraca, Szkolenia i Sieć.

Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda. (Lizbona, Portugalia)

www.aidlearn.com

AidLearn jest firmą szkoleniową, badawczo-wdrożeniową i konsultingową, działającą na poziomie krajowym i Unii Europejskiej, zajmującą się projektowaniem, realizacją i ewaluacją badań, projektów i działań szkoleniowych, które promują rozwój indywidualny i / lub organizacyjny. Firma jest certyfikowanym przez DGERT dostawcą szkoleń w szerokim zakresie obszarów i tematów, takich jak planowanie, projektowanie, organizacja, rozwój, ocena i nauczanie na odległość, ale ma również duże doświadczenie w projektach edukacyjnych finansowanych przez program Erasmus+ i z powodzeniem wdrożyła liczne projekty koncentrujące się na integracji społecznej, turystyce, (społecznej) przedsiębiorczości, aktywnym starzeniu się, nieformalnym/ organizacyjnym uczeniu się, obywatelstwie i wielu innych.

Uniwersytet Lodzki (Łódź, Polska)

www.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki, założony w 1945 roku, jest jedna z wiodących w Polsce instytucji szkolnictwa wyższego. Od dziesięcioleci jest także jedną z największych i najpopularniejszych polskich uczelni, wielokrotnie plasuje się w czołówce szkół wyższych w kraju. Na 12 wydziałach Uniwersytetu realizowane są programy, specjalności, studia doktoranckie oraz studia podyplomowe w języku polskim i angielskim. O zainteresowaniu studiami na Uniwersytecie Łódzkim decyduje nie tylko wysoka jakość nauczania, ale także nowoczesne programy studiów dostosowane do zmieniających się wymagań rynku pracy. Placówka regularnie gości prelegentów, znanych polityków, przedstawicieli biznesu i kultury z kraju i zagranicy, a także aktywnie uczestniczy w wielu międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. W ramach umów o współpracy bezpośredniej Uczelnia współpracuje z 270 instytucjami partnerskimi z całego świata. W ramach programu Erasmus+ Uniwersytet był stroną ponad 700 umów z 400 instytucjami partnerskimi.

Stichting Emancipator (Amsterdam, Niderlandy)

www.emancipator.nl

Uznając konieczność uwzględnienia emancypacji zarówno mężczyzn, jak i kobiet w celu rozwijania sprawiedliwości społecznej, holenderska organizacja Emancipator ma na celu zajęcie się nierównościami i relacjami między płciami. Poprzez projekty, interwencje, warsztaty i badania, organizacja promuje i zachęca mężczyzn do korzystania z możliwości opieki, przeciwstawiania się przemocy i przełamywania stereotypów. Koncentrując się na tematach pracy i opieki, przemocy i bezpieczeństwa oraz seksualności lub różnorodności seksualnej, Emancipator podnosi świadomość skutków, roli i rozwiązań w zakresie równości płci, szczególnie wśród mężczyzn.
EU logo, co-funded by the European Union
Project: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032603
Co-Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.