Skip to main content
Resultaten

Survey

Het eerste resultaat van het project zal een boekje zijn over straatintimidatie als een vorm van gendergeweld, genderrollen en stereotypen, en het onderwijs daarover op scholen. Het zal gebaseerd zijn op focusgroepen met opvoeders in elk partnerland. Het onderwijzen van schoolkinderen over het onderwerp straatintimidatie in het bijzonder is een innovatieve aanpak en focus bij de aanpak van genderongelijkheden en heeft, voor zover wij weten, slechts zeer weinig aandacht gekregen in onderwijsprogramma's. De gegevens en informatie die in alle landen verzameld zijn, zullen resulteren in een boekje dat online beschikbaar wordt gesteld in het Engels, Italiaans, Portugees, Spaans, Nederlands en Pools. Het boekje zal naar verwachting een interessant en vernieuwend inzicht geven in het onderwerp straatintimidatie als gendergeweld, genderrollen en interventies op die gebieden, in vijf Europese onderwijssystemen. Het kan dus ook een basis vormen voor toekomstig (academisch en wetenschappelijk) onderzoek over dit belangrijke onderwerp.

Download het boekje dat beschikbaar is in Engels, Portugees, Spaans, Nederlands, Italiaans en Pools.

Cursus

Het tweede resultaat, de cursus, zal de kern vormen van het EquAlley-project. Binnen deze fase zal een educatieve blended-learning cursus voor kinderen van 12-16 jaar worden gecreëerd. De cursus zal bestaan uit drie delen: in het eerste deel zullen alle genders van één groep/klas die de cursus bijwoont samen kennismaken met het onderwerp en zal een uitwisseling over genderrollen, normen en stereotypen tussen alle genders worden bevorderd. Deze uitwisseling zal naar verwachting leiden tot empathie en perspectiefvorming, specifiek voor mannelijke en vrouwelijke jongeren, waardoor hun impuls om in te grijpen in dergelijke situaties zal toenemen. Het tweede deel Het volgende deel van de cursus zal specifiek gendergericht worden opgebouwd vanwege de grote gevoeligheid van het onderwerp en de noodzaak van een doelgerichte inhoud die verschilt tussen mannelijke (het tweede deel van de cursus) en vrouwelijke (het derde deel) jongeren. Niet-binaire/queer leerlingen zijn vrij zijn om te kiezen of ze een van beide groepen willen bijwonen of helemaal niet - de meeste van hen zullen als een van beide geslachten worden gezien vanwege hun genderexpressie en de perceptie van hun omgeving. Voor de "mannelijke" groep ligt de nadruk van de cursus op het aanleren en ontdekken van mannelijkheid, seksisme en hoe je een mannelijke bondgenoot kunt worden in situaties waarin sprake is van gendergeweld, met name op straat. In de "vrouwelijke" groep zal de nadruk liggen op het ontdekken van (stereotiepe) genderrollen, het aanleren en bevorderen van zelfredzaamheid, self-empowerment en manieren om om te gaan met/te reageren op straatintimidatie. In het algemeen zal de opzet van de cursus gericht zijn op het sensibiliseren voor, voorkomen en verminderen van discriminerend gedrag en discriminerende houdingen, het aanreiken van instrumenten om met dergelijk gedrag en dergelijke houdingen om te gaan, en het doorbreken van stereotiepe, normatieve genderrollen en opvattingen. Deze tweedimensionale aanpak is op zich vernieuwend en de eerste die het belangrijke aspect van straatintimidatie specifiek opneemt in onderwijsprogramma's over genderongelijkheid.

Download de cursus die beschikbaar is in Engels, Portugees, Spaans, Nederlands, Italiaans en Pools.

Gids

Het derde resultaat van het project is de gids voor opvoeders om de cursus te faciliteren. De gids wordt gemaakt voor opvoeders die werken met kinderen tussen 12 en 16 jaar en dient als ondersteuning en hulp bij het geven van de cursus. De gids zal alle essentiële activiteiten van de cursus bevatten, maar ook belangrijke informatie over genderrollen, -normen en -stereotypen en straatintimidatie als een vorm van gendergeweld (bijvoorbeeld informatie verzameld via de focusgroepen en een verklarende woordenlijst). Aangezien het vrij beschikbaar zal worden gesteld in het Engels, Italiaans, Portugees, Spaans, Nederlands en Pools, wordt verwacht dat het een impact zal hebben op opvoeders, scholen en instellingen op Europees niveau die les geven over dit belangrijke onderwerp. Het zal in digitale vorm online toegankelijk en verspreid worden.

Download de gids die beschikbaar is in Engels, Portugees, Spaans, Nederlands, Italiaans en Pools.

EU logo, co-funded by the European Union
Project: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032603
Co-Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.